Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU PEVONIA

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

2. Konsument – osoba fizyczna dokonującą w ramach współpracy z przedmiotowym Sklepem Internetowym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. SUPERNOVA – przedsiębiorca będący właścicielem Sklepu internetowego, świadczący usługi drogą elektroniczną, tj. Sławomir Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SUPERNOVA Sławomir Nowak z siedzibą w Komorowie, ul. Kurpińskiego 9/9, 05-806 Komorów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer NIP: 5340208096, REGON 012575381, tel. przedsiębiorstwa: (22) 759-17-12, adres e-mail: info@supernova.com.pl.

4. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego, ustanowiony na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy należący do SUPERNOVA dostępny pod adresem www.pevonia.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym www.pevonia.pl.

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sławomirem Nowakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą SUPERNOVA z siedzibą w Komorowie a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy PEVONIA prowadzony jest przez SUPERNOVA – wyłącznego dystrybutora PEVONIA w Polsce. Sklep Internetowy nie realizuje zamówień spoza granic Polski, zgodnie z umową licencyjną dotyczącą dystrybucji produktów marki PEVONIA.

2. Składanie zamówień w Sklepie internetowym możliwe jest jedynie w przypadku zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

3. Złożenie Zamówienia przez Klienta w Sklepie internetowym oznacza złożenie oświadczenia woli o zamiarze zawarcia umowy sprzedaży oraz o świadomości obowiązku uiszczenia ceny oraz innych opłat zgodnie z Regulaminem, zwłaszcza opłaty za dostawę Towaru.

4. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu – obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i zaakceptowanej przez Klienta, potwierdzającego tym samym fakt związania postanowieniami aktualnie obowiązującej wersji regulaminu.

5. W celu otrzymania faktury VAT należy przy składaniu zamówienia podać kompletne dane niezbędne do jej wystawienia.

6. Sprzedaż promocyjna jest prowadzona do wyczerpania produktów przeznaczonych do promocji zgodnie z podanymi warunkami danej promocji a zamówienia są realizowane według kolejności składania zamówień.

7. Sklep zastrzega sobie możliwość wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

8. Informacje o produktach, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

9. Sklep internetowy udziela Klientom jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z rzeczy sprzedanej. W szczególności: rodzaj rzeczy, określenie jej producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności oraz informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej (gdy są wymagane przez odrębne przepisy).

10. Sklep internetowy gwarantuje Klientowi ochronę danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.), zarówno w procesie ich przetwarzania jak i przechowywania. Sklep PEVONIA nie udostępnia danych osobowych innym osobom, instytucjom czy firmom. Dane osobowe niezbędne są do realizacji zamówienia. Składając zamówienie w Sklepie internetowym, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego Pevonia (Sławomir Nowak Supernova) oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zawieranych umów. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki podania nieprawdziwych/nieprawidłowych danych osobowych. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie internetowym. Klienci Sklepu internetowego mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

11. Klienci mogą kontaktować się z właścicielem Sklepu internetowego PEVONIA w celu weryfikacji zamówienia lub zgłoszenia reklamacji pod adresem e-mailowym: info@supernova.com.pl lub telefonicznie: (22) 759-17-12.

 
III. CENY, KOSZTY DOSTAWY I INNE OPŁATY

1. Ceny podane w serwisie internetowym Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie obejmują kosztów dostawy.

2. Zamówiony towar jest wysyłany i dostarczany na terenie całego kraju za pomocą firmy kurierskiej DPD.

3. Przy zamówieniu poniżej 300 zł, koszty dostawy pokrywane są przez Klienta. Koszty dostawy są dodatkowo doliczane do ceny towaru, w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz zgodnie z cennikiem obowiązującym w dacie złożenia zamówienia. Koszty dostawy są automatycznie wskazywane w czasie składania zamówienia, a klient potwierdza, że jest świadomy zarówno ceny zamówionego towaru jak też kosztów dostawy.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta niebędącego Konsumentem, ponosi on wszelkie koszty związane ze zwrotem Towaru, zwłaszcza koszty opakowania i koszty dostarczenia Towaru w sposób odpowiadający właściwościom Towaru, ewentualnie koszty ubezpieczenia przesyłki.

5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, zwłaszcza koszty opakowania i koszty odesłania Towaru na adres SUPERNOVA. Koszty odesłania Towaru są adekwatne do kosztów dostarczenia (zob. pkt. 3 powyżej).

 
IV. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta i zaakceptowania zamówienia w zakładce Zaloguj. Nieprawidłowo wypełnione zamówienia nie będą podlegały realizacji.

2. Sklep PEVONIA zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tj. w szczególności w przypadku braku podania takich danych jak adres e-mail, dane kontaktowe lub inne dane umożliwiające identyfikujące Klienta i dostawę zamówionych towarów.

3. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, co dotyczy w szczególności danych osobowych Klienta, SUPERNOVA nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

4. Zakazane jest przekazywanie lub udostępnienia przez Klienta treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.

5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z SUPERNOVA Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią przedmiotowego Regulaminu.

6. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

7. Czas realizacji zamówienia, liczony od daty zaksięgowania wszystkich należnych opłat na rachunku sklepu PEVONIA do wysłania przesyłki, trwa od 1 do 3 dni roboczych. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych.

 
V. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za zakupy w Sklepie PEVONIA można zapłacić w następujący sposób:

  • Płatność elektroniczna: za pośrednictwem – BlueMedia S.A. Obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic
  • Za pobraniem: przy odbiorze przesyłki u kuriera z firmy DPD

2. Do wartości zamówienia doliczana jest kwota odpowiadająca wybranemu przez Klienta sposobowi przesyłki, zgodnie z ust. III pkt. 3 Regulaminu.

 
VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

1. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Klient będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego można skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik do przedmiotowego Regulaminu.

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie konsumentowi Towaru.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Zakupiony towaru należy odesłać na adres wskazany w ust. 1 pkt. 3 Regulaminu, w sposób odpowiadający właściwościom Towaru.

5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura).

6. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Prawo od odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku: – Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, – Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia, – w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, – w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

8. Sklep dokonuje w ciągu 14 (czternastu) dni na rzecz Konsumenta zwrotu należności za zwrócony Towar oraz innych uiszczonych płatności, w tym zwykłych kosztów dostarczenia Towaru przy wykorzystaniu najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez SUPERNOVA.

9. SUPERNOVA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. W przypadku płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek karty lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przy odbiorze zwrot należności nastąpi w drodze pocztowego przekazu pieniężnego na adres wskazany przez Konsumenta na formularzu kontaktowym. Za wyraźną zgodą Konsumenta zwrotu można dokonać w inny sposób, który nie wiąże się dla Konsumenta z dodatkowymi kosztami.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.

11. SUPERNOVA zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Konsumenta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

12. Koszt odesłania Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument, zgodnie z ust. III pkt. 5 Regulaminu.

 
VII. Warunki reklamacji (zgłoszenie wad rzeczy sprzedanej)

1. Do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną, określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@supernova.com.pl telefonicznie: +48 22 759 17 12 (czynne w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku) lub korespondencyjnie na adres: SUPERNOVA SŁAWOMIR NOWAK z siedzibą w Komorowie, ul. Kurpińskiego 9, 05-806 Komorów.

2. Zaleca się aby Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania wskazanym jest, aby w obecności kuriera sporządził protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji do SUPERNOVA. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klientowi przysługuje prawo żądania:

  • Wymiany towaru na nowy,
  • Naprawy towaru,
  • Obniżenia ceny,
  • Odstąpienia od umowy o ile wada towaru jest istotna.

5. SUPERNOVA może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, SUPERNOVA może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

6. Reklamacja rozpatrywana jest najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji (w prawidłowej postaci i treści umożliwiającej rozpoznanie) przez SUPERNOVA. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SUPERNOVA a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SUPERNOVA a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SUPERNOVA.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku nowelizacji przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto, w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu.


 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl